a) urmăreşte în ce măsură administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din OG nr. 22/1999 respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din OG nr. 22/1999;

b) avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din OG nr. 22/1999, a chiriei şi redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din OG nr. 22/1999, precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora şi urmăreşte aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

c) avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat, precum şi aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

d) analizează şi se pronunţă, prin decizie, într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor necesare, cu privire la plângerile formulate în legătură cu un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:

(i) procedura de alocare a infrastructurii de transport naval;

(ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura de transport naval, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;

(iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;

(iv)  procedura de acordare/refuz a dreptului de a furniza servicii de siguranţă.

În îndeplinirea acestei atribuţii, Consiliul de supraveghere exercită o activitate administrativ-jurisdicţională;

e) impune prin decizie măsurile care să asigure remedierea situaţiei, în situaţia în care se constată că printr-o decizie a administratorului de infrastructură navală a fost aplicat un tratament inechitabil şi/sau discriminatoriu în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la lit. d);

f) monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 401 din OG nr. 22/1999;

g) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval;

h) colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

i) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

j) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate.